حميد خودکار

حميد خودکار

رئیس هیئت مدیره

پرویز علیوند

پرویز علیوند

عضو هیئت مدیره

مجتبي علي­ بيکي

مجتبي علي­ بيکي

مدیر عامل 

نادر عاصمي ­فاخر

نادر عاصمي ­فاخر

مدیر بخش 
طراحی شهری

زهره بزرگنيا

زهره بزرگنيا

مدیر بخش مطالعات، 
 تحقیقات شهری،
 معماری،

زهره صفايي

زهره صفايي

مدیر بخش
 تأسیسات زیربنایی

مهسا سیفایی

مهسا سیفایی

مدیر بخش اقتصادی 

;

مهندسین مشاور زیستا

Social Links

language