اخرین نمونه کار

گواهی نامه


گواهینامه عضویت
گواهینامه عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران
گواهینامه صلاحیت خدمت مشاوره
گواهینامه صلاحیت خدمت مشاوره
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیتISO
نظام کنترل و تضمین کیفیت 
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیتISO
گواهینامه عضویت در انجمن مشاوران معمار و شهرسازی
گواهینامه عضویت در 
انجمن مشاوران معمار و شهرسازی
لوح تقدیر
لوح تقدیر
اولین جشنواره مهدسی ساختمانی/1375
تقدیرنامه
تقدیرنامه از مدیر کل دفتر طرح ریزی شهری
1374
;

مهندسین مشاور زیستا

Social Links

language